TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

I. Lãnh đạo Sở Y tế:

GIÁM ĐỐC: ÔNG PHẠM VĂN DỊU

Di động: 0913 291248

E-mail: pvdiu.syt@thaibinh.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG PHAN THANH HẢI

Di động: 0967 908668

E-mail: pthai.syt@thaibinh.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC: ÔNG TÔ HỒNG QUANG

Di động: 0912 300743

E-mail: thquang.syt@thaibinh.gov.vn

 

II. Các phòng ban thuộc Sở Y tế:

1. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Việt

Di động: 0913 291222

E-mail: nhviet.syt@thaibinh.gov.vn

2. PHÒNG NGHIỆP VỤ Y

Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh

Di động: 0912 770 644

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Xuân

Di động: 0912 839 848

E-mail: ntxuan.syt@thaibinh.gov.vn

4. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quang Huy

Di động: 0989 666455

E-mail: nqhuy.syt@thaibinh.gov.vn

5. PHÒNG THANH TRA

Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Quốc Oai

Di động: 0914 801412

E-mail: nqoai.syt@thaibinh.gov.vn

6. PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN

Trưởng phòng: Ông Đỗ Huy Giang

Di động: 0913 291 896

7. CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Chủ tịch công đoàn:  Ông Lương Đức Sơn

Di động: 0913 291663

E-mail: ldson.syt@thaibinh.gov.vn

8. VĂN PHÒNG SỞ:

Trưởng phòng: Ông Đặng Công Toàn

Di động: 0914 509898

E-mail: dctoan.syt@thaibinh.gov.vn

III. Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH:

Giám đốc:  Ông Hà Quốc Phòng

Di động: 0912 298311

E-mail: hqphong.syt@thaibinh.gov.vn

2. BỆNH VIỆN NHI:

Giám đốc:  Bà Nguyễn Thị Minh Chính

Di động: 0912404219

E-mail: ntmchinh.syt@thaibinh.gov.vn

3. BỆNH VIỆN PHỤ SẢN:

Giám đốc:  Ông Đoàn Duy Mạnh

Di động: 0913 013500

E-mail: ddmanh.syt@thaibinh.gov.vn

4. BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN:

Giám đốc:  Bà Phan Thị Minh Châu

Di động: 0914 347775

E-mail: ptmchau.syt@thaibinh.gov.vn

5. BỆNH VIỆN MẮT:

Giám đốc:  Ông Hà Trung Kiên

6. BỆNH VIỆN PHỔI:

Giám đốc:  Ông Vũ Văn Trâm

Di động: 0985 833460

E-mail: vvtram.syt@thaibinh.gov.vn

7. BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG:

Giám đốc:  Ông Phạm Quang Lịch

Di động: 0912 856870

E-mail: pqlich.syt@thaibinh.gov.vn

8. BỆNH VIỆN DA LIỄU:

Giám đốc:  Ông Bùi Trung Dũng

Di động: 0912 096015

E-mail: btdung.syt@thaibinh.gov.vn

9. BỆNH VIỆN TÂM THẦN:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Ngọc

Di động: 0912 291454

E-mail: nvngoc.syt@thaibinh.gov.vn

10. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ:

Giám đốc:  Bà Mai Thị Thúy Hằng

Di động: 0919 724668

E-mail: ntmhang.syt@thaibinh.gov.vn

11. BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨ THƯ:

Giám đốc:  Ông Phạm Tín Trung

Di động: 0912 321867

E-mail: pttrung.syt@thaibinh.gov.vn

12. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIẾN XƯƠNG:

Giám đốc:  Ông Trần Huy Quân

Di động: 0984 286110

E-mail: thquan.syt@thaibinh.gov.vn

13. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN HẢI:

Giám đốc:  Ông Trần Văn Bội

Di động: 

E-mail: 

14. BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM TIỀN HẢI:

Giám đốc:  Ông Vũ Văn Thuỷ

Di động: 0982 058338

E-mail: vvthuy.syt@thaibinh.gov.vn

15. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ:

Giám đốc:  Bà Nguyễn Thị Lan

16. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG NHÂN:

Giám đốc:  Ông Vũ Tiến Thành

Di động: 0912 639318

E-mail: vtthanh.syt@thaibinh.gov.vn

17. BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỲNH PHỤ :

Giám đốc:  Ông Nguyễn Đông Dương

Di động: 0989 291155

E-mail: ndduong.syt@thaibinh.gov.vn

18. BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỤ DỰC:

Giám đốc:  Ông Phan Anh Tiến

19. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY:

Giám đốc:  Ông Đỗ Quang Tuấn

Di động: 0912 423928

E-mail: dqtuan.syt@thaibinh.gov.vn

20. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NINH:

Giám đốc:  Ông Vũ Văn Quý

Di động: 0904 640323

E-mail: vvquy.syt@thaibinh.gov.vn

21. BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG:

Giám đốc:  Ông Đỗ Minh Trọng

Di động: 0912 290051

E-mail: dmtrong.syt@thaibinh.gov.vn

22. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT CDC:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Thơm

Di động: 0913 555058

E-mail: nvthom.syt@thaibinh.gov.vn

23. TRUNG TÂM CẤP CỨU 115:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Ngãi

Di động: 0912 942031

E-mail: nvngai.syt@thaibinh.gov.vn

24. TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC MỸ PHẨM, THỰC PHẨM:

Giám đốc:  Bà Bùi Thị Minh Thúy

25. CHI CỤC DÂN SỐ KHHGĐ:

Chi cục trưởng:  Ông Tô Hồng Quang

Di động: 0912 300743

E-mail: thquang.syt@thaibinh.gov.vn

26. CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM:

Giám đốc:  Ông Phạm Nam Thái

Di động: 

E-mail: 

27. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA:

Giám đốc:  Ông Nhâm Xuân Bích

Di động: 0983 834595

E-mail: nxbich.syt@thaibinh.gov.vn

28. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ:

Giám đốc:  Ông Đặng Trung Nhã

Di động: 

E-mail: 

29. TRUNG TÂM Y TẾ VŨ THƯ:

Giám đốc:  Ông Đỗ Thiện Khuyến

Di động: 

E-mail: 

30. TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HƯNG:

Giám đốc:  Ông Lê Văn Diện

Di động: 

E-mail: 

31. TRUNG TÂM Y TẾ KIẾN XƯƠNG:

Giám đốc: Bà Phạm Thị Thu Thanh

Di động: 

E-mail: 

32. TRUNG TÂM Y TẾ TIỀN HẢI:

Giám đốc:  Ông Phạm Đồng Chí

Di động: 

E-mail: 

33.TRUNG TÂM Y TẾ THÁI THỤY:

Giám đốc:  Ông Đào Trọng Bích

Di động:

E-mail: 

34. TRUNG TÂM Y TẾ HƯNG HÀ:

Giám đốc:  Ông Đỗ Văn Siu

Di động: 

E-mail: 

27. TRUNG TÂM Y TẾ QUỲNH PHỤ:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Đức Cầu

Di động: 

E-mail: