THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Thái Bình

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-SYT ngày 01/8/2023 quy định quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư KNTC, KNPA của Sở Y tế Thái Bình.

Sở Y tế Thái Bình thông báo Lịch tiếp công dân như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ: 

Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (nếu ngày 15 trùng với ngày lễ, tết, thứ bẩy, chủ nhật hoặc trùng với công việc quan trọng khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo liền kề), cụ thể:

Tháng

Thời gian

Người chủ trì

Người phối hợp

01

Thứ hai - ngày 15

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở/phòng chuyên môn liên quan

02

Thứ năm - ngày 15

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở/phòng chuyên môn liên quan

03

Thứ sáu - ngày 15

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở/phòng chuyên môn liên quan

04

Thứ hai - ngày 15

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở/phòng chuyên môn liên quan

05

Thứ tư - ngày 15

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở/phòng chuyên môn liên quan

06

Thứ hai - ngày 17

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở/phòng chuyên môn liên quan

07

Thứ hai - ngày 15

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở/phòng chuyên môn liên quan

08

Thứ năm - ngày 15

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở/phòng chuyên môn liên quan

09

Thứ hai - ngày 16

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở/phòng chuyên môn liên quan

10

Thứ ba - ngày 15

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở/phòng chuyên môn liên quan

11

Thứ sáu - ngày 15

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở/phòng chuyên môn liên quan

12

Thứ hai - ngày 16

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở/phòng chuyên môn liên quan

        2. Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần tại phòng Tiếp công dân của Sở.

          3. Tiếp công dân đột xuất: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc thực hiện

(Căn cứ theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân)

          4. Thời gian tiếp công dân:

          Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (mùa hè)

                             Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (mùa đông)

          Buổi chiều: Từ 13 giờ giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút (mùa hè)

                               Từ 13 giờ giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút (mùa đông)

          5. Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân - Sở Y tế Thái Bình tại tầng 1 tòa nhà hành chính B - số 239 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

          Sở Y tế Thái Bình thông báo để các cơ quan, tổ chức và cá nhân biết để thuận lợi liên hệ làm việc./.