LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2022

 

1. Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Sở Y tế tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (nếu ngày 15 trùng với ngày nghỉ lễ, tết, thứ bẩy và chủ nhật hoặc trùng với công việc quan trọng khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo liền kề).

Tháng

Người chủ trì

Phối hợp thực hiện

Thứ, ngày

1

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, các phòng liên quan

Thứ 2, ngày 17

2

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, các phòng liên quan

Thứ 3, ngày 15

3

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, các phòng liên quan

Thứ 3, ngày 15

4

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, các phòng liên quan

Thứ 6, ngày 15

5

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, các phòng liên quan

Thứ 2, ngày 16

6

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, các phòng liên quan

Thứ 4, ngày 15

7

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, các phòng liên quan

Thứ 6, ngày 15

8

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, các phòng liên quan

Thứ 2, ngày 15

9

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, các phòng liên quan

Thứ 5, ngày 15

10

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, các phòng liên quan

Thứ 2, ngày 17

11

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, các phòng liên quan

Thứ 3, ngày 15

12

Giám đốc Sở

Thanh tra Sở, các phòng liên quan

Thứ 5, ngày 15

2. Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Sở Y tế tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần

3. Tiếp công dân đột xuất: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở thực hiện

(Căn cứ theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân)