Căn cứ Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, các đơn vị tự công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, nội dung cụ thể: