A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quản lý hành nghề Dược tư nhân

    Sở Y tế thông báo danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược

 

    Sở Y tế thông báo danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược

 

1.Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược từ năm 2013 đến năm 2018 xem tại đây

2.Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược năm 2019 xem tại đây
3.Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược từ năm 2013 đến năm 2018 xem tại đây
4.Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược năm 2019 cập nhật ngày 22/01/2019 xem tại đây
5. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 22/01/2019 xem tại đây
6. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 01/02/2019 xem tại đây
7. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 01/02/2019  xem tại đây
8. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 22/02/2019 xem tại đây
9. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 01/3/2019 xem tại đây
10. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 07/3/2019 xem tại đây
11. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 20/3/2019 xem tại đây
12. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 25/3/2019 xem tại đây
13. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 27/3/2019 xem tại đây
14. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 08/4/2019 xem tại đây
15.  Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 12/4/2019 xem tại đây
16. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 23/4/2019 xem tại đây
17.  Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật 23/4/2019 xem tại đây
18. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 06/5/2019 xem tại đây
19. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật 06/5/2019 xem tại đây
21. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật 13/5/2019 xem tại đây
22. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 17/5/2019 xem tại đây
23. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 22/5/2019 xem tại đây
24. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật 22/5/2019 xem tại đây
25. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 27/5/2019 xem tại đây
26. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 6/6/2019 xem tại đây
27. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 06/6/2019 xem tại đây
28. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 13/6/2019 xem tại đây
28. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 13/6/2019 xem tại đây
29. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 18/6/2019 xem tại đây
30. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 21/6/2019 xem tại đây
31. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 02/7/2019 xem tại đây
32. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 02/7/2019 xem tại đây
33. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 09/7/2019 xem tại đây
34. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 18/7/2019 xem tại đây
35. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 18/7/2019 xem tại đây VB1 VB2
36. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 22/7/2019 xem tại đây
37. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày  22/7/2019 xem tại đây
38. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày  24/7/2019 xem tại đây
39. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày  31/7/2019 xem tại đây
40. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 07/8/2019 xem tại đây
41. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 15/8/2019 xem tại đây
42. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 19/8/2019 xem tai đây
43. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày  28/8/2019 xem tại đây
44. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày  28/8/2019 xem tai đây
45. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 11/9/2019 xem tại đây
46. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 20/9/2019 xem tại đây
47. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 23/9/2019 xem tại đây
48. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 30/9/2019 xem tại đây
49. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 02/10/2019 xem tại đây
50. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 7/10/2019 xem tại đây
51. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 9/10/2019 xem tại đây
52. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 16/10/2019 xem tại đây
53. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 8/11//2019 xem tại đây
54. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 19/11/2019 xem  tại đây
55. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 19/11//2019 xem tại đây
56. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 28/11//2019 xem tại đây
57. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 3/12//2019 xem tại đây
58. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 06/12/2019 xem tại đây
59. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 16/12/2019 xem tại đây
60. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 18/12//2019 xem tại đây
61. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 21/12//2019 xem tại đây
62. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 24/12/2019 xem tại đây
63. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 26/12//2019 xem tại đây
64. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 13/01/2020 xem tại đây
65. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 14/01/2020 xem tại đây
67. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 05/02/2020 xem tại đây
67. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 05/02/2020 xem tại đây
68 Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 12/02/2020 xem tại đây
69. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 14/02/2020 xem tại đây
70. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 25/02/2020 xem tại đây
71. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 28/02/2020 xem tại đây
72. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 09/3/2020 xem tại đây
73. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 13/3/2020 xem tại đây
74. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 19/3/2020 xem tại đây
75. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 30/3/2020 xem tại đây
76. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 31/3/2020 xem tại đây
77. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 17/4/2020 xem tại đây
78. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 27/4/2020 xem tại đây
79. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 29/4/2020 xem tại đây
80. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 04/5/2020 xem tại đây
81. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày11/5/2020 xem VB1 VB2
82. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày18/5/2020 xem tại đây
83. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày19/5/2020 xem tại đây
84. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 25/5/2020 xem tại đây
85. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 29/5/2020 xem tại đây
86. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 01/6/2020 xem tại đây
87. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 12/6/2020 xem tại đây
88. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật ngày 15/6/2020 xem tại đây 
89. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 29/6/2020 xem tại đây
90. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược ngày 29/6/2020 xem tại đây
91. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược ngày 16/7/2020 xem tại đây
92. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 16/7/2020 xem tại đây
93. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật ngày 277/2020 xem tại đây
94. Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật tháng 8/2020 : QĐ997 QĐ1039 QĐ1059
95. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật tháng 8/2020: Ngày 10/8 Ngay31/8/2020
96 Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cập nhật tháng 9/2020 : QĐ1155
97. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật tháng 9/2020: Ngày21/9
98. Danh sách cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cập nhật tháng 10/2020: Ngày 6/10
SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
 

Tác giả: Sở Y tế Thái Bình
Nguồn: soyte.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 170
Hôm qua : 501
Tháng 11 : 10.208
Năm 2020 : 169.927