Thực hiện theo Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế về việc quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc