THÔNG TIN CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

I. Các phòng ban thuộc Sở Y tế:

1. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Trưởng phòng: Bà Trần Khánh Thu

Di động: 0904 925 866

E-mail: tkthu.syt@thaibinh.gov.vn

2. PHÒNG NGHIỆP VỤ Y

Trưởng phòng: Ông Đỗ Huy Giang

Di động: 0913 291896

E-mail: dhgiang.syt@thaibinh.gov.vn

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Bách

Di động: 0982 239081

E-mail: ntbach.syt@thaibinh.gov.vn

4. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Xuân

Di động: 0912839848

E-mail: ntxuan.syt@thaibinh.gov.vn

5. PHÒNG THANH TRA

Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Quốc Oai

Di động: 0914 801412

E-mail: nqoai.syt@thaibinh.gov.vn

6. CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Chủ tịch công đoàn:  Ông Đào Văn Truyền

Di động: 0936861929

E-mail: dvtruyen.syt@thaibinh.gov.vn

7. VĂN PHÒNG SỞ:

Chánh văn phòng: Ông Đỗ Thanh Tùng

Di động: 0865825589

E-mail: dttung.syt@thaibinh.gov.vn

 

 

II. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH:

Giám đốc:  Bà Nguyễn Thị Minh Chính

Di động: 0912404219

E-mail: ntmchinh.syt@thaibinh.gov.vn

2. BỆNH VIỆN NHI:

Giám đốc:  Ông Lương Đức Sơn

Di động: 0968591599

E-mail: ldson.syt@thaibinh.gov.vn

3. BỆNH VIỆN PHỤ SẢN:

Giám đốc:  Ông Đoàn Duy Mạnh

Di động: 0913 013500

E-mail: ddmanh.syt@thaibinh.gov.vn

4. BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Hồng Việt

Di động: 0913001633

E-mail: nhviet.syt@thaibinh.gov.vn

5. BỆNH VIỆN MẮT:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Quang Lịch

Di động: 0912519169

E-mail: nqlich.syt@thaibinh.gov.vn

6. BỆNH VIỆN PHỔI:

Giám đốc:  Ông Vũ Văn Trâm

Di động: 0985 833460

E-mail: vvtram.syt@thaibinh.gov.vn

7. BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG:

Giám đốc:  Ông Phạm Quang Lịch

Di động: 0912 856870

E-mail: pqlich.syt@thaibinh.gov.vn

8. BỆNH VIỆN DA LIỄU:

Giám đốc:  Bà Trần Kim Thúy

Di động: 0914857944

E-mail: tkthuy.syt@thaibinh.gov.vn

9. BỆNH VIỆN TÂM THẦN:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Ngọc

Di động: 0912 291454

E-mail: nvngoc.syt@thaibinh.gov.vn

10. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ:

Giám đốc:  Bà Mai Thị Thúy Hằng

Di động: 0919 724668

E-mail: ntmhang.syt@thaibinh.gov.vn

11. BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨ THƯ:

Giám đốc: Đỗ Văn Lưong

Di động: 0983131997

E-mail: dvluong.syt@thaibinh.gov.vn

12. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIẾN XƯƠNG:

Giám đốc:  Ông Vũ Văn Thuỷ

Di động: 0982 058338

E-mail: vvthuy.syt@thaibinh.gov.vn

 

13. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN HẢI:

Giám đốc:  Ông Trần Văn Bội

Di động: 0912180102

E-mail: tvboi.syt@thaibinh.gov.vn

14. BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM TIỀN HẢI:

Giám đốc:  Ông Lê Sinh

Di động: 

E-mail: lsinh.syt@thaibinh.gov.vn

15. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ:

Giám đốc:  Bà Nguyễn Thị Lan

16. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG NHÂN:

Giám đốc:  Ông Vũ Tiến Thành

Di động: 0912 639318

E-mail: vtthanh.syt@thaibinh.gov.vn

17. BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỲNH PHỤ :

Giám đốc:  Ông Nguyễn Đông Dương

Di động: 0989 291155

E-mail: ndduong.syt@thaibinh.gov.vn

18. BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỤ DỰC:

Quyền Giám đốc:  Ông Phan Anh Tiến

Di động: 0919762686

19. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY:

Giám đốc:  Ông Đỗ Quang Tuấn

Di động: 0912 423928

E-mail: dqtuan.syt@thaibinh.gov.vn

20. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NINH:

Giám đốc:  Ông Đỗ Thái Học

Di động: 0904807959

E-mail: dthoc.syt@thaibinh.gov.vn

21. BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG:

Giám đốc:  Ông Phạm Tín Trung

Di động: 0912 321867

E-mail: pttrung.syt@thaibinh.gov.vn

 

22. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Thơm

Di động: 0913 555058

E-mail: nvthom.syt@thaibinh.gov.vn

23. TRUNG TÂM CẤP CỨU 115:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Ngãi

Di động: 0912 942031

E-mail: nvngai.syt@thaibinh.gov.vn

24. TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC MỸ PHẨM, THỰC PHẨM:

Giám đốc:  Bà Bùi Thị Minh Thúy

Di động: 0983535636

E-mail: btmthuy.syt@thaibinh.gov.vn

25. CHI CỤC DÂN SỐ KHHGĐ:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Phỏng

Di động: 0983781928

E-mail: nvphong.syt@thaibinh.gov.vn

26. CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM:

Giám đốc:  Ông Phạm Thị Mỹ Hạnh

Di động: 0912770644

E-mail: ptmhanh.syt@thaibinh.gov.vn

27. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA:

Giám đốc:  Ông Đặng Công Toàn

Di động: 0914509898

E-mail: dctoan.syt@thaibinh.gov.vn

28. TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HƯNG

Giám đốc: Lê Văn Diện

Di động: 02273645515 -0912675916

E-mail: lvdien.syt@thaibinh.gov.vn

29. TRUNG TÂM Y TẾ HƯNG HÀ

Giám đốc: Ông Phạm Văn Hải

Di động: 02273645515 -0912675916

E-mail: pvhai.syt@thaibinh.gov.vn

30. TRUNG TÂM Y TẾ KIẾN XƯƠNG

Giám đốc: Bà Bùi Thị Tho

Di động: 0987537222

E-mail: bttho.syt@thaibinh.gov.vn

31. TRUNG TÂM Y TẾ QUỲNH PHỤ

Giám đốc: Nguyễn Đức Cầu

Di động: 0988149110

E-mail: ndcau.syt@thaibinh.gov.vn

32. TRUNG TÂM Y TẾ THÁI THỤY

Giám đốc: Ông Lê Tiến Đại

Di động: 

E-mail: ltdai.syt@thaibinh.gov.vn

33. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

Giám đốc: Đặng Trung Nhã

Di động: 0913382145

E-mail : dtnhattyttp@gmail.com

34. TRUNG TÂM Y TẾ TIỀN HẢI

Giám đốc: Nguyễn Thị Xuyến

Di động: 3654510 -0868712038

E-mail : xuyenytthtb@gmail.com

35. TRUNG TÂM Y TẾ VŨ THƯ

Giám đốc: Đỗ Thiện Khuyến

Di động:0975633369

E-mail: dtkhuyen.syt@thaibinh.gov.v