1. Địa chỉ: Số 239, Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

2. Số điện thoại, fax liên hệ: 0363 831 392

3. Địa chỉ thư điện tử: soytet@thaibinh.gov.vn