1. Ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế

- Họ tên: Phạm Quang Hòa

- Chức vụ: Giám đốc Sở Y tế

- Điện thoại: 0227 3831392

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo trong đơn vị: Giám đốc Sở Y tế 

- Phân công nhiệm vụ: 

Là người đứng đầu Sở Y tế, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của ngành.

1.1. Tổ chức phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực y tế và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Kế hoạch phát triển ngành y tế; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về y tế trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở Y tế;
c) Quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y tế cho sở, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh;
d) Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;
e) Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
g) Các quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Y tế thuộc UBND huyện, thành phố;
h) Quyết định thực hiện xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.
1.2. Tổ chức phối hợp với các ngành chức năng xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh theo phân công;
b) Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.
1.3. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chức năng thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, các Bộ liên quan và của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1.4. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1.5. Quản lý và chịu trách nhiệm về kế hoạch trung hạn, kế hoạch năm, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1.6. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.
1.7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
Giữ mối quan hệ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh;
1.8. Thực hiện nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng chuyên môn của ngành; Hội đồng nghiên cứu khoa học của tỉnh;
1.9. Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:
- Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra.
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi

2. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó giám đốc Sở Y tế

- Họ tên: Nguyễn Quang Huy

- Chức vụ: Phó giám đốc Sở Y tế

- Điện thoại: 0227 3831392

- Giúp giám đốc phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực:
2.1. Được uỷ quyền thay mặt Giám đốc Sở quản lý điều hành các hoạt động của Sở Y tế khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền (thực hiện xong phải báo cáo Giám đốc Sở);
2.2. Giúp Giám đốc Sở phụ trách và chỉ đạo lĩnh vực dược, mỹ phẩm, trang thiết bị và công trình y tế:
a) Về dược và mỹ phẩm:
- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn; chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định;
- Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện chỉ đạo quản lý giá thuốc, chỉ đạo đấu thầu thuốc theo quy định;
- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp.
b) Về trang thiết bị và công trình y tế:
Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế.
c) Xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.
2.3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh phụ trách và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc.
2.4. Chỉ đạo công tác xã hội hóa; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý tài sản công, liên doanh, liên kết của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.
2.5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác y tế tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.
2.6. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực theo phân công hoặc được ủy quyền.
2.7. Tham gia Ban chỉ đạo hoặc Hội đồng của Sở Y tế hoặc các sở, ban, ngành của tỉnh về lĩnh vực công tác: Quản lý hành nghề Dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; Ban chỉ đạo đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế;
Tham gia các Hội nghề nghiệp: Hội Dược học và Hội nghề nghiệp theo lĩnh vực phụ trách;
2.8. Công tác thể dục, thể thao; văn hóa, văn nghệ của ngành;
2.9. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị:
- Phòng Nghiệp vụ Dược
- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;
- Các đơn vị y tế tuyến huyện: Thái Thụy, Hưng Hà, Thành phố.
- Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và trang thiết bị y tế.

3. Ông Hà Trung Kiên - Phó giám đốc Sở Y tế

- Họ tên: Hà Trung Kiên

- Chức vụ: Phó giám đốc Sở Y tế

- Điện thoại: 0227 3831392

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo trong đơn vị: Phó Giám đốc Sở Y tế  ...

- Phân công nhiệm vụ: Giúp giám đốc phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực:
3.1. Trực tiếp quản lý điều hành và giải quyết các công việc của cơ quan Văn phòng Sở Y tế.
Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Sở ủy quyền ký thay chủ tài khoản các văn bản tài chính hoặc các lĩnh vực khác thuộc Cơ quan Văn phòng Sở;
3.2. Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật;
b) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật;
c) Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định của pháp luật.
3.3. Về y dược cổ truyền:
a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền theo phân cấp;
c) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.
3.4. Về bảo hiểm y tế: Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.
3.5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.
3.6. Về đào tạo nhân lực y tế:
a) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;
b) Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3.7. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc.
3.8. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật của ngành: Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ.
3.9. Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện chương trình cải cách hành chính lĩnh vực y tế và bộ phận thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh;
3.10. Công tác phòng chống bão lụt và thiên tai, thảm hoạ;
3.11. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực theo phân công hoặc được ủy quyền.
3.12. Chủ tịch Hội Đồng Giám định y khoa, Hội đồng tư vấn quản lý hành nghề y học hiện đại, Y học cổ truyền;
Tham gia Ban chấp hành các Hội nghề nghiệp: Hội Y học, Hội Đông Y;
Tham gia Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh về lĩnh vực công tác liên quan;
3.13. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị:
- Văn phòng Sở, Phòng Nghiệp vụ Y;
- Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Tâm thần;
- Các Trung tâm: Cấp cứu 115, Giám định Y khoa, Pháp y;
- Các đơn vị y tế huyện: Quỳnh Phụ, Đông Hưng.
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.

4. Ông Phạm Nam Thái - Phó giám đốc Sở Y tế

- Họ tên: Phạm Nam Thái

- Chức vụ: Phó giám đốc Sở Y tế

- Điện thoại: 0227 3831392

- Phân công nhiệm vụ: Giúp Giám đốc phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực:
4.1. Về y tế dự phòng:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;
b) Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch và hết dịch theo quy định của pháp luật;
c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với các phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật;
đ) Làm đầu mối về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh;
e) Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS.
4.2. Về an toàn thực phẩm:
a) Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương theo quy định của pháp luật;
b) Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế;
c) Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật;
d) Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý;
đ) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương.
4.3. Về dân số - KHHGĐ và sức khỏe sinh sản:
a) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện trong việc triển khai, tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - KHHGĐ; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;
b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản;
c) Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật;
d) Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số - KHHGĐ của tỉnh.
4.4. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe:
a) Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe;
b) Làm đầu mối cung cấp thông tin về công tác y tế ở địa phương.
4.5. Giúp Giám đốc chỉ đạo công tác xây dựng, quản lý kế hoạch trung hạn, kế hoạch năm theo quy định của pháp luật.
4.6 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc được ủy quyền.
4.7. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế phụ trách và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc.
4.8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế và các phòng chức năng quản lý công tác y tế, dân số - KHHGĐ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố.
4.9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.
4.10. Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng các Sở, ban, ngành của tỉnh về lĩnh vực công tác có liên quan
Tham gia BCH các tổ chức hội nghề nghiệp: Hội Y tế công cộng, Hội Y tế Dự phòng; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành;
4.11. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị:
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - KHHGĐ;
- Các đơn vị y tế huyện: Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư.

 

THÔNG TIN CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

I. Các phòng ban thuộc Sở Y tế:

1. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Trưởng phòng: Bà Trần Khánh Thu

Di động: 0904 925 866

2. PHÒNG NGHIỆP VỤ Y

Trưởng phòng: Bà Trần Thị Quỳnh Anh

Di động: 0984 686875

3. PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Bách

Di động: 0982 239081

4. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Duy Đang

Di động: 0912 180 113

5. PHÒNG THANH TRA

Chánh thanh tra: Ông Phí Đình Dương

Di động: 0913 567765

6. CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Chủ tịch công đoàn:  Ông Đào Văn Truyền

Di động: 0936861929

7. VĂN PHÒNG SỞ:

Chánh văn phòng: Ông Đỗ Thanh Tùng

Di động: 0865825589

 

II. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH:

Giám đốc:  Bà Nguyễn Thị Minh Chính

Di động: 0912404219

2. BỆNH VIỆN NHI:

Giám đốc:  Ông Lương Đức Sơn

Di động: 0913 291 663

3. BỆNH VIỆN PHỤ SẢN:

Giám đốc:  Ông Giang Hoài Nam

Di động: 0912 504373

4. BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Hồng Việt

Di động: 0913 001 633

5. BỆNH VIỆN MẮT:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Quang Lịch

Di động: 0912519169

6. BỆNH VIỆN PHỔI:

Giám đốc:  Ông Vũ Văn Trâm

Di động: 0985 833460

7. BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG:

Phụ trách:  Ông Trần Văn Khương

Di động: 0987 251 606

8. BỆNH VIỆN DA LIỄU:

Giám đốc phụ trách:  Ông Nguyễn Thế Bê

Di động:0913 376764

9. BỆNH VIỆN TÂM THẦN:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Ngọc

Di động: 0912 291454

10. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ:

Giám đốc:  Bà Mai Thị Thúy Hằng

Di động: 0919 724668

11. BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨ THƯ:

Giám đốc: Đỗ Văn Lương

Di động: 0983 131 997

12. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIẾN XƯƠNG:

Giám đốc:  Ông Vũ Văn Thuỷ

Di động: 0982 058338

13. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN HẢI:

Giám đốc:  Ông Trần Văn Bội

Di động: 0912180102

14. BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM TIỀN HẢI:

Giám đốc:  Ông Lê Sinh

Di động: 

15. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG HÀ:

Giám đốc:  Bà Nguyễn Thị Lan

16. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯNG NHÂN:

Giám đốc:  Ông Vũ Tiến Thành

Di động: 0912 639318

17. BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỲNH PHỤ :

Giám đốc:  Ông Nguyễn Đông Dương

Di động: 0989 291155

18. BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỤ DỰC:

Quyền Giám đốc:  Ông Phan Anh Tiến

Di động: 0919762686

19. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY:

Giám đốc:  Ông Đỗ Quang Tuấn

Di động: 0912 423928

20. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NINH:

Giám đốc:  Ông Đỗ Thái Học

Di động: 0904807959

21. BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG:

Giám đốc:  Ông Phạm Tín Trung

Di động: 0912 321867

22. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Thơm

Di động: 0913 555058

23. TRUNG TÂM CẤP CỨU 115:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Ngãi

Di động: 0912 942031

24. TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC MỸ PHẨM, THỰC PHẨM:

Giám đốc:  Bà Bùi Thị Minh Thúy

Di động: 0983535636

25. CHI CỤC DÂN SỐ KHHGĐ:

Chi cục trưởng: Ông Đặng Văn Hơn

Di động: 0914 874 518

26. CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM:

Giám đốc:  Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh

Di động: 0912 770 644

27. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA:

Giám đốc:  Ông Nguyễn Hữu Quân

Di động: 0978 681238

28. TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HƯNG

Giám đốc: Lê Văn Diện

Di động: 02273645515 -0912675916

29. TRUNG TÂM Y TẾ HƯNG HÀ

Giám đốc: Phạm Văn Hải

Di động: 02273645515 -0912675916

30. TRUNG TÂM Y TẾ KIẾN XƯƠNG

Giám đốc: Bà Bùi Thị Tho

Di động: 0987537222

31. TRUNG TÂM Y TẾ QUỲNH PHỤ

Phụ trách: Ông Nguyễn Danh Trường

Di động: 0978 098 797

32. TRUNG TÂM Y TẾ THÁI THỤY

Giám đốc: Ông Lê Tiến Đại

Di động: 

33. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

Giám đốc: Đàm Văn Tính

Di động: 0904 675 343

34. TRUNG TÂM Y TẾ TIỀN HẢI

Giám đốc: Nguyễn Thị Xuyến

Di động: 3654510 -0868712038

35. TRUNG TÂM Y TẾ VŨ THƯ

Giám đốc: Đỗ Thiện Khuyến

Di động:0975633369