1. Ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế

- Họ tên: Phạm Quang Hòa

- Chức vụ: Giám đốc Sở Y tế

- Điện thoại: 0227 3831392

- Địa chỉ thư điện tử: pqhoa.syt@thaibinh.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo trong đơn vị: Giám đốc Sở Y tế 

2. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó giám đốc Sở Y tế

- Họ tên: Nguyễn Quang Huy

- Chức vụ: Phó giám đốc Sở Y tế

- Điện thoại: 0227 3831392

- Địa chỉ thư điện tử: nqhuyn.syt@thaibinh.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo trong đơn vị: Phụ trách công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác đào tạo quy hoạch cán bộ, chế độ chính sách cho cán bộ viên chức người lao động, công tác thanh tra y tế; Công nghệ thông tin; Công tác dược, TTB y tế, quản lý hành nghề dược,... tham gia BCĐ hoặc hội đồng tư vấn có liên quan,

3. Ông Phạm Nam Thái - Phó giám đốc Sở Y tế

- Họ tên: Phạm Nam Thái

- Chức vụ: Phó giám đốc Sở Y tế

- Điện thoại: 0227 3831392

- Địa chỉ thư điện tử: pnthai.syt@thaibinh.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo trong đơn vị:: Phụ trách công tác y tế dự phòng, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, công tác văn hóa văn nghệ, công tác dân số phát triển, phụ trách điều hành các chương trình dự án thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, tham gia BCĐ, hội đồng các sở ban ngành của tỉnh về lĩnh vực công tác có liên quan,...

4. Ông Hà Trung Kiên - Phó giám đốc Sở Y tế

- Họ tên: Hà Trung Kiên

- Chức vụ: Phó giám đốc Sở Y tế

- Điện thoại: 0227 3831392

- Địa chỉ thư điện tử: htkien.syt@thaibinh.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo trong đơn vị: Phó Giám đốc Sở Y tế  ...