Sở Y tế Thái Bình

1. Địa chỉ: Số 239, Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

2. Số điện thoại liên hệ 02273 831 392

3. Địa chỉ Email liên hệ: soyte@thaibinh.gov.vn